ماموریت کتابخانه

تقویت و توانمند سازی کتابداران در جهت انجام وظایف کتابدار بالینی در مراکز آموزشی درمانی (به عنوان عضوی از تیم درمان و تهیه منابع اطلاعاتی جهت آموزش به بیمار و همراهان وی)

 سه حوزه اصلی مأموریتی دانشکده : ۱-آموزش و تأمین نیروی انسانی ۲- پژوهش و تأمین دانش مورد نیاز ۳-ارائه خدمات سلامت
·ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و مؤمن مورد نیاز نظام ارائه خدمات، نظام آموزش و نظام پژوهش سلامت
·تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی
·تولید و تأمین ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی
·تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی
نوآوری در سه حوزه اصلی مأموریتی دانشکده و تجاری سازی در حوزه های اولویت دار دانشکده که دارای مزیتهای نسبی و رقابتی می باشد.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.