بخش سازماندهی و تهیه منابع اطلا عاتی – خدمات فنی:

بخش سازماندهی و تهیه منابع اطلا عاتی خدمات فنی:

 سفارش  وتهیه منابع اطلاعاتی  اعم از کتب  ونشریات ادواری  باتوجه به نیازودرخواستهای آموزشی وپژوهشی گروها ی آموزشی بیمارستان وتخصیص بودجه ازطرف معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان خریداری وسازماندهی می گردد.در مواردی نیز   منابع موردنیاز کتابخانه از طریق ، مبادله، اهدا  تهیه و گردآوری   می شوند . فهرستنویسی منابع اطلاعاتی ( ثبت و ورود اطلاعات کتابشناختی منابع به نرم افزار پارس آذرخش )   و رده بندی منابع اطلا عاتی  بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی کنگره و کتابخانه ملی آمریکاه   ،توسط  بخش خدمات فنی کتابخانه دانشگاه صورت می گیرد. جستجوی وبازیابی اطلاعات کتابشناختی منابع کتابخانه  ازطریق   نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش(آذرسا) امکان پذیر میباشد.در بخش  آماده سازی  کتب ارسالی از بخش خدمات فنی کتابخانه الکترونیک جهت اضافه نمودن  به مجموعه کتابخانه وامانت به اعضاء با تهیه وچاپ بارکد وبرچسب راهنمای کتاب ،  آماده سازی می شود.

 شرح وظایف بخش سازماندهی :

۱- نظارت بر مراحل سفارش منابع اطلاعاتی  مورد نیاز پس از انجام نیاز سنجی از گروه های آموزشی با توجه به در خواست ها که برای کتابخانه ارسال شده است.

۲- برنامه ریزی و برقراری و حفظ ارتباطات با فروشندگان، ناشران و کارگزاران داخلی و خارجی و نظارت بر پیگیری و دریافت کامل منابع اطلاعاتی  سفارش داده شده.

۳- پیش بینی و تنظیم بودجه برای ایجاد تعادل موضوعی مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه جهت خرید منابع اطلاعاتی فارسی ولاتین

۴- بررسی ابزارهای انتخاب مواد چاپی و تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش

۵- برقراری ارتباط و نظارت بر روابط امانت  بین کتابخانه ای -  تقویت خرید اشتراکی و یا استفاده اشتراکی

۶-ساماندهی و کنترل مبادله یا اهدای منابع اطلاعاتی و برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین در کتابخانه

۷-همکاری نزدیک با واحد امور مالی وتدارکات بیمارستان  ، جهت ارائه صورتحساب ها ، پرداخت ها و تسویه حساب

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.