کارگاه های آموزشی سال ۱۳۹۸

کارگاه های آموزشی برگزارشده کتابخانه مرکزی ۱۴۰۰

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

 

فایل آموزشی       

لیست حضوروغیاب

۱ مدیریت خدمات مجازی در کتابخانه ها

۱۴۰۰/۸/۱۸

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس   فایل های آموزشی  
۲ مدیریت محتوای دیجیتال با استفاده از نرم افزار آذرسا

۱۴۰۰/۹/۱۰

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس   فایل آموزشی  
۳

آشنایی با کاربرد نرم افزار SPSS  برای کتابداران

۱۴۰۰/۸/۲۶

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس  

لینک ضبط کارگاه

فایل آموزشی

 
۴ مدیریت خدمات مجازی در کتابخانه ها

۱۴۰۰/۸/۱۸

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس      
۵ آشنایی با انواع مطالعات بالینی و سطوح شواهد برای کتابداران پزشکی

۱۴۰۰/۷/۱۲

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس  

PDF

*لینک ضبظ شده کارگاه

 
۶

آشنایی با مفاهیم و کاربرد آلتمتریکس

برای کتابداران

۱۴۰۰/۶/۲۰

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس مجلات  

pdf

 

 
۷

آشنایی با شیوه تولید محتوای

چند رسانه ای در کتابخانه

۱۴۰۰/۶/۶

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس مجلات  

لینک آموزشی کارگاه

فایل آموزشی

 

 
۸

آشنایی با کاربرد اینفوگرافی در

اطلاع رسانی کتابخانه ای

۱۴۰۰/۵/۱۲

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس مجلات، همکاران با گروه های شغلی امور پژوهشی، توسعه و فناوری  

فیلم آموزشی کارگاه

https://ac.mui.ac.ir/plolw1gqt49s/‎

مستندات کارگاه

Infography

 
۹

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

کاربردی در مطالعات مرور نظام مند

۱۴۰۰/۵/۱۹

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس مجلات، همکاران با گروه های شغلی امور پژوهشی، توسعه و فناوری  

فیلم آموزشی کارگاه

https://ac.mui.ac.ir/p9hpvygrla4

مستندات کارگاه

systematic Review

 

۱۰

آشنایی با پلتفرم مدیریت منابع Mendely  

 

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس مجلات، همکاران با گروه های شغلی امور پژوهشی، توسعه و فناوری

 

فایل آموزشی فیلم آموزشی کارگاه

۱۱

آشنایی با پایگاه Publons

۱۴۰۰/۰۴/۸

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسوول کتابداری، کارشناس علم سنجی،کارشناس مجلات، همکاران با گروه های شغلی امور پژوهشی، توسعه و فناوری   Publons.pdf

 

کارگاه های آموزشی پیشنهادی کتابخانه مرکزی ۱۳۹۹

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

 

فایل آموزشی       

لیست حضوروغیاب

۱ کاربرد مؤثر داده‌کاوی در اطلاعات پزشکی بیمارستان‌ها ۹۹/۱۰/۱۰ کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس علم‌سنجی، کارشناس مجلات   فایل  
۲ روش‌های مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های دیجیتال ۹۹/۱۰/۱۷ کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس علم‌سنجی، کارشناس مجلات   فایل  
۳ شیوه‌ها و مهارت‌های تدریس ۹۹/۱۰/۲۱ کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس علم‌سنجی، کارشناس مجلات   فایل  
۴ مراحل طراحی و تولید پایگاه‌های اطلاعاتی ۹۹/۱۱/۸ کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس علم‌سنجی، کارشناس مجلات  

file1    file2

نمایش فیلم برگزاری کارگاه

 

۵

تاثیر فناوریهای نوین

در سازماندهی اطلاعات 

 

۹۹/۸/۲۱

کارشناس مسئول علم‌سنجی، علم سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، انتشارات، کارشناس انتشارات، کارشناس مسئول انتشارات

 

File

report

۶

نحوه جستجوی موثر

در منابع تخصصی بالینی

۹۹/۸/۲۸

کارشناس مسئول علم‌سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

 

File

report

۷

مراحل طراحی و تولید پایگاههای اطلاعاتی

(چگونه یک پایگاه اطلاعاتی تولید کنیم؟)

۹۹/۹/۱۲

کارشناس مسئول علم‌سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

 

File

report

کارگاه های آموزشی پیشنهادی کتابخانه مرکزی درسال ۱۳۹۸

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

گروه هدف

مدرس

 

فایل آموزشی       

لیست حضوروغیاب

۱

اعتبارسنجی مجلات

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کارشناس مسئول علم‌سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، کارشناس مجلات

خانم زهرا اطرج

File

report

۲

نرم‌افزارهای استنادی

۱۳۹۸/۰۳/۲۷

کارشناس مسئول علم‌سنجی، علم سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری، انتشارات، کارشناس انتشارات، کارشناس مسئول انتشارات

خانم دکتر زرین زرین آبادی

File

report

۳

جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی

۱۳۹۸/۰۴/۲۴

کارشناس مسئول علم‌سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

آقای محمدعلی برومند

File

report

۴

پروفایل ها و شناسنامه های پژوهشی

۱۳۹۸/۰۵/۱۵

کارشناس مسئول علم‌سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

خانم زهرا اطرج

آقای دکتر علیرضا رحیمی

File

report

۵

کارﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ (scopus,WoS,Siences Direct,NOPA

۱۲ و ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

 اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ، دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ زرﯾﻦ آﺑﺎدي، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﺮا اﺑﺮﻗﻮﺋﯿﺎن

File

report

۶

جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع بالینی

۲۴ و ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

کارشناس مسئول علم‌سنجی، کارشناس علم‌سنجی، کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

آقای دکتر علیرضا رحیمی

خانم میتراابرقوییان

File

report

۷

جستجوی اطلاعات مجلات در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی

۱۳۹۸/۰۶/۲۶

برگزار نشد

کارشناس کتابداری، کارشناس مجلات

خانم رقیه قضاوی

File

report

۸

مهارت های سواد اطلاعاتی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

آقای دکتر علیرضا رحیمی

File

report

۹

آموزش مقدماتی برای مطالعات مروری نظام مند

۲۰ و ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

آقای دکتر رسول نوری،

آقای علی نوروزی

File

report

۱۰

شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی

۱۳۹۸/۰۸/۲۸

کارشناس مجلات، کارشناس کتابداری، کارشناس مرکز تحقیقات، کارشناس پژوهشی

آقای دکتر علی منصوری

File

report

۱۱

مدل سازی و ترویج تجارب کتابداری

۱۶ و ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

 

کتابدار، کارشناس کتابداری، کارشناس مسئول کتابداری

 

آقای دکتر محمدرضا سلیمانی

File

report

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.