پرسنل و کارکنان

نام و نام خانوادگی

محمد علی برومند

 

مدرک و رشته تحصیلی

دکترای کتابداری

سمت

رئیس کتابخانه و ستاد أمور کتابخانه ها

تلفن

۳۷۹۲۳۸۲۴ و ۳۷۹۲۳۱۸۹

پست الکترونیک

ma.boroumand@gmail.com

نام و نام خانوادگی

محمد مکارمی نیا

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس کامپیوتر

سمت

مدیر کتابخانه

تلفن

۳۷۹۲۳۹۱۰

پست الکترونیک

makareminia@gmail.com

نام و نام خانوادگی

طاهره ربانی

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

مسئول بخش سازماندهی اطلاعات

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۱

پست الکترونیک

rabani@lib.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

کبری نوری

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

مسئول بخش نمایه سازی پایان نامه ها

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۳

پست الکترونیک

nouri@lib.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

فاطمه وحید دستجردی

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

کارشناس ارشد بخش سازماندهی اطلاعات

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۷

پست الکترونیک

vahid@lib.muiac.ir

نام و نام خانوادگی

سعید مهدوی اصل

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

مسئول بخش اطلاع رسانی

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۶

پست الکترونیک

Saeed.mahdavi3000@gmail.com

نام و نام خانوادگی

فاطمه شریح اصفهانی

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

ماموریت آموزشی

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۸

پست الکترونیک

fshoraih@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

 علیرضا جدیدی

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

کارشناس بخش سازماندهی اطلاعات

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۲

پست الکترونیک

jadidi@lib.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

الهام رجبی

 

مدرک و رشته تحصیلی

 کارشناس بخش سازماندهی اطلاعات

سمت

کارشناس بخش فهرستنویسی

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۱

پست الکترونیک

Rajabi.elham318@gmail.com

نام و نام خانوادگی

معصومه ربیع

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

 کارشناس پایش عملیاتی

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۹

پست الکترونیک

masoumehrabie@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

فاطمه عرب جعفری

 

مدرک و رشته تحصیلی

 کارشناس ارشذ علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

کارشناس ارشد بخش امانت

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۴

پست الکترونیک

fatemearabjafary@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

فرزانه زرمهر

 

مدرک و رشته تحصیلی

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی پزشکی

سمت

کارشناس بخش امانت

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۴

پست الکترونیک

Z_farzaneh@lib.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

معصومه باشی

 

مدرک و رشته تحصیلی

 کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت

کارشناس بخش امانت

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۴

پست الکترونیک

masomehbashi@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

شیوا مظاهری

 

مدرک و رشته تحصیلی

دیپلم

سمت

کارمند بخش ثبت اطلاعات

تلفن

۳۷۹۲۳۹۰۲

پست الکترونیک

mazaheri@lib.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی

ناصر نادری بنی

 

مدرک و رشته تحصیلی

دیپلم