بخش اطلاع رسانی

پاسخگويي به نیازھاي مراجعه كنندگان به روشھاي مختلف از جمله تھیه بروشور از فعالیتھاي سالانه كتابخانه ، جزوات آموزشي نرم افزار كتابخانه اي و پايگاھھاي اطلاع رساني ، اطلاع رساني تمامي فعالیتھاي كتابخانه از طريق وب پیچ تخصصی کتابخانه و راھنمايي و كمك به مراجعه كنندگان در زمینه ھاي اطلاع يابي و جستجو در پایگاه ھای اطلاعاتی،از اھداف اين بخش مي باشد

 

وظايف بخش اطلاع رساني

 

۱-برگزاري كارگاه ھاي آموزشي براي دانشجويان در شروع ترم جديد براي ھمه مقاطع تحصیلي

 

۲-معرفي واطلاع رساني منابع خريداري شده جديد به مراجعین

 

۳-آگاه سازي مراجعین از اطلاعیه ھاي فرستاده شده توسط كتابخانه الکترونیک دانشگاه از طريق نصب در برد و ارسال از طريق پست الكترونیك واطلاع رساني به گروھھاي آموزشي

 

۴-راه اندازي نمايشگاھي از كتب خريداري شده جديد در طول سال،نمايشگاه كتب وجین در زمان ھاي تعین شده و...

 

۵-پاسخگويي به سوالات مراجعه كنندگان، راھنمايي وارائه راھكارھاي مناسب در خصوص نحوه عضويت، استفاده

از نرم افزار كتابخانه اي، استفادهاز پايگاه ھاي اطلاع رساني و..

 

۶-تھیه وبازبیني مطالب مربوط به وب پیج تخصصی کتابخانه وبروز رساني آن

 

۷-اطلاع رساني به مراجعه كنندگان در خصوص نحوه استفاده از طرح امانت بین كتابخانه اي

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.