اهداف کتابخانه

اهداف و رسالت کتابخانه

اهداف کلی

 1. ایجاد بستری مناسب جهت پژوهش
 2. تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران به اطلاعات علمی سازمان برای ارتقاء سطح علمی و توسعه دانش
 3. کمک به پیشرفت و تحقق هدف های دانشگاه با توجه به امر آموزش، یادگیری و پژوهش از طریق تهیه مواد مکتوب و غیر مکتوب برای تامین نیازهای اطلاعاتی کنونی و آتی
 4. انطباق منابع و خدمات اطلاعاتی با نیازهای متحول دانشگاه و جامعه
 5. شناسایی و تامین نیازهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی اساتید، دانشجویان و کارکنان

اهداف تخصصی

 1. گزینش و گردآوری منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی متناسب با نیاز کاربران
 2. ثبت، سازماندهی و آماده سازی منابع گردآوری شده به منظور سهولت بازیابی اطلاعات
 3. تعیین و تشخیص نیازهای اطلاعاتی کاربران و پاسخگویی از طریق ارائه منابع موجود در کتابخانه
 4. رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان از طریق جستجو در سیستم کتابخانه
 5. خدمات امانت منابع به اعضای کتابخانه بر اساس آئین نامه موجود
 6. ارائه منابع چاپی و الکترونیکی جهت ارائه خدمات مناسب به کاربران
 7. ارائه منابع دیداری شنیداری به اعضای کتابخانه
 8. فراهم آوردن امکان امانت بین کتابخانه ای
 9. کمک به ارتقای دانش تخصصی همکاران کتابخانه
 10. تهیه و انتشار ماهانه تازه های کتابخانه به صورت الکترونیکی
 11. ارائه خدمات تکثیر (چاپی و الکترونیکی) به مراجعان بر اساس ضوابط و مقررات موجود
 12. همکاری با روابط عمومی مرکز در برگزاری بازدید افراد و گروه ها از کتابخانه

اهداف کوتاه مدت

 1. شناسایی و تامین نیازهای آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی اساتید، دانشجویان و کارکنان
 2. ثبت، سازماندهی و آماده سازی منابع گردآوری شده به منظور سهولت بازیابی اطلاعات
 3. تعیین و تشخیص نیازهای اطلاعاتی کاربران و پاسخگویی از طریق ارائه منابع موجود در کتابخانه
 4. رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان از طریق جستجو در سیستم کتابخانه
 5. خدمات امانت منابع به اعضای کتابخانه بر اساس آئین نامه موجود
 6. ارائه منابع چاپی و الکترونیکی جهت ارائه خدمات مناسب به کاربران
 7. ارائه خدمات تکثیر (چاپی و الکترونیکی) به مراجعان بر اساس ضوابط و مقررات موجود

اهداف میان مدت

 1. انطباق منابع و خدمات اطلاعاتی با نیازهای متحول دانشگاه و جامعه
 2. گزینش و گردآوری منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی متناسب با نیاز کاربران
 3. فراهم آوردن امکان امانت بین کتابخانه ای
 4. کمک به ارتقای دانش تخصصی همکاران کتابخانه
 5. تهیه و انتشار ماهانه تازه های کتابخانه به صورت الکترونیکی
 6. همکاری با روابط عمومی مرکز در برگزاری بازدید افراد و گروه ها از کتابخانه

اهداف بلند مدت

 1. ایجاد بستری مناسب جهت پژوهش
 2. تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی اعضای هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران به اطلاعات علمی سازمان برای ارتقاء سطح علمی و توسعه دانش
 3. کمک به پیشرفت و تحقق هدف های دانشگاه با توجه به امر آموزش، یادگیری و پژوهش از طریق تهیه مواد مکتوب و غیر مکتوب برای تامین نیازهای اطلاعاتی کنونی و آتی

 

 

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.