جامعه استفاده کننده کتابخانه

اعضاء هیات علمی و دانشجویان پرستاری ومامایی واتاق عمل دانشکده  وکلیه دانشجویان واعضاء هیات علمی دانشگاه  و کارکنان دانشکده و دانشگاه  وبیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی اصفهان که در نرم افزار کتابخانه عضو می باشند.

ارتباط باما

آدرس : اصفهان- دروازه شیراز -خیابان هزارجریب -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -معاونت تحقیقات وفناوری --تلفن: ۳۷۹۲۳۸۲۴

Isfahan University Of Medical Sciences , Isfahan, Iran

E-mail: centlib@lib.mui.ac.ir

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.