رفتن به محتوای اصلی
x

آیین نامه خدمات

در راستاي سياست‌هاي معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه در حوزه تأمين منابع اطلاعاتی مورد نياز جامعه دانشگاهی، کتابخانه‌هاي دانشگاه افتخار دارند به عنوان يكی از حلقه‌هاي مهم و پل ارتباطی بين کاربران و منابع اطلاعاتی، بستري مناسب را فراهم نمايند تا کاربران دانشگاه علوم پزشكی بتوانند با دسترسی به منابع علمی در هر زمان و هر مكان نياز اطلاعاتی خود را مرتفع نمايند.

بر همين اساس راهنماي حاضر جهت معرفی خدمات کتابخانه‌اي و راه‌هاي دسترسی اعضاء محترم هيأت علمی، پژوهشگران، دانشجويان ، دستياران و ساير افراد جامعه دانشگاهی، تهيه گرديده است.

خدمات ما در کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بصورت نيمه متمرکز و با محوريت ستاد امور کتابخانه‌هاي دانشگاه به عنوان سیاست گذار و توسط کتابخانه‌های دانشکده‌ها و مراکز آموزشی درمانی ارائه می‌شود.

 

کاربران کتابخانه 

همه دانشگاهيان شامل دانشجويان ، اعضاء هيات علمی، کارمندان و پرسنل طرح نيروي انسانی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بصورت بلقوه عضو کتابخانه‌های دانشگاه می‌باشند و با مراجعه به هر یک از کتابخانه میتوانند از همه امكانات کتابخانه‌هاي دانشگاه استفاده نمايند.

توجه:

 1. در ابتداي هر سال تحصيلی پروفايل دانشجويان جديدالورود بصورت خودکار با نام کاربری: شماره دانشجويی و رمز عبور: شماره شناسنامه فعال می‌شود. بر اين اساس نيازي به مراجعه حضوري جهت عضويت در کتابخانه‌هاي دانشگاه نمی‌باشد.
 2. صرفا اعضاء محترم هيأت علمی، پژوهشگران، کارمندان و پرسنل طرح نيروي انسانی دانشگاه جهت عضويت در کتابخانه‌هاي دانشگاه می بايست با ارائه کپی حكم کارگزينی به کتابخانه مربوطه مراجعه نمايند.

 

ستاد امور کتابخانه‌های دانشگاه

اين ستاد زير مجموعه مديريت اطلاع‌رسانی و انتشار منابع علمی دانشگاه میباشد. از جمله وظايف ستاد مطابق با مصوبه هفتمين جلسه شوراي سياستگذاري کتابخانه‌هاي دانشگاه مورخ 12/7/94 به شرح ذيل است:

 1. اجرای ارزشیابی دوره‌ای و نظارت مداوم بر عملکرد صحیح کتابخانه‌های دانشگاه
 2. ارزيابی نيازسنجی منابع الكترونيكی مورد نياز دانشگاه
 3. اشتراک مجموعه‌هاي الكترونيكی
 4. برگزاري کارگاه‌هاي آموزشی تخصصی براي کاربران و کتابداران دانشگاه
 5. تدوين، بررسی و بروزرسانی آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايی کتابخانه‌ها و طرح جهت تصويب در شوراي سياستگذاري کتابخانه‌ها
 6. ارتباط و هماهنگی بين وزارت بهداشت و دانشگاه در امور کتابخانه‌ها
 7. برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات شوراي سياستگذاري کتابخانه‌ها
 8. نظارت و کنترل مداوم وضعيت دسترسی به پايگاه‌هاي اطلاعاتی
 9. مديريت بخش سرور و کلاينت‌هاي نرم افزارهاي کتابخانه‌اي
 10.  مديريت و به‌روز‌ رسانی وبسايت مجموعه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه
 11.  هماهنگی و برقراري ارتباط بين کتابخانه‌هاي دانشگاه و کتابخانه‌هاي عضو طرح امانت بين کتابخانه‌اي شهر اصفهان

فعالیت‌های ستاد امور کتابخانه‌ها

 • آشنايی کامل با وظايف و اهداف کتابخانه و مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداري جهت پيشبرد اهداف کتابخانه
 • بررسی و ارزشيابی برنامه‌هاي جاري و آتی پيشنهادي کتابخانه
 • پيش بينی و تنظیم بودجه ساليانه مورد نياز کتابخانه‌ها در جهت تحقق برنامه‌ها
 • ارزشيابی کمی و کيفی فعاليت‌هاي کارکنان کتابخانه
 • تعيين شرح وظايف کليه کارکنان کتابخانه مرکزي و تقسيم وظايف بين آنان
 • دريافت گزارش مستمر کار از کتابخانه‌های تابعه
 • شرکت در جلسات ، اتخاذ تصميم و برنامه‌ريزي
 • تعيين اولويتهاي مختلف بين کتابخانه‌ها و انجام مكاتبات
 • سرپرستی طرحهاي پژوهشی کتابخانه
 • مصاحبه با داوطلبان استخدام براي مشاغل مناسب کتابخانه‌ها
 • پيشنهاد در مورد تشويقات، ترفيعات و ... کارمندان و هر نوع امور مربوط
 • بررسی نيازهاي پرسنلی و تجهيزاتی کتابخانه‌ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی
 • توانمندسازي نيروي انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخشهاي کتابخانه و بهينه‌سازي کيفيت خدمات
 • همكاري با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج
 • برقراري و حفظ ارتباط با فروشندگان، ناشران و کارگزاران
 • همكاري نزديک با واحد مالی معاونت پژوهشی و دانشگاه، جهت ارائه صورتحساب‌ها ، پرداخت‌ها و تسويه حساب
 • برقراري ارتباط و نظارت بر روابط بين کتابخانه‌اي(امانت بين کتابخانه‌اي)
 • تقويت خريد اشتراکی
 • برنامه‌ريزي و کنترل اجراي مبادله، اهدا و انجام کليه امور مربوط به منابع اهدايی اعم از دريافت از مراکز و اشخاص و بررسی‌هاي مربوطه که درصورت عدم تناسب با مجموعه يا تكراري بودن به مراکز ديگر ارسال گردند.
 • پيشنهاد سفارش و تهيه وسائل و تجهيزات برای کتابخانه‌هاي تابعه دانشگاه
 • بررسی و معرفی پايگاه‌هاي علمی مفيد و يا معرفی شده از طريق شرکتهاي فعال در اين حوزه  
 • تأمين و تقويت مناسب ترين پايگاه‌هاي علمی و اطلاعاتی در حوزه‌هاي آموزشی پژوهشی موردنياز دانشگاه
 • اطلاع‌رسانی دسترسی آزمايشی و دائمی پايگاه‌ها از طريق اتوماسيون و ايميل و دريافت بازخورد و نظرات کاربران ، نيز رسيدگی و رفع مشكلات  
 • بررسی همه جانبه پايگاه‌ها، دريافت نظرات متخصصين و اساتيد خارج از دانشگاه مربوط به اين حوزه، نهايی کردن همكاري و عقد قرارداد در صورت لزوم؛
 • ايجاد، تكميل و معرفی مخزن کتب الكترونيک کتابخانه؛
 •  فراهم ساختن امكان دسترسی سريع و راحت به منابع اطلاعاتی براي اعضاء هيأت علمی، دانشجويان و کارکنان دانشگاه به منظور حمايت از آموزش و پژوهش‌هاي روز و آينده
 •  تأمين و تهيه نسخه‌هاي جديد نرم افزار جامع کتابخانه‌اي و ويرايش آن به منظور استانداردسازي خدمات کتابخانه‌اي
 •  برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري کتابخانه‌هاي دانشگاه، و ساير جلسات با مسئولين دانشگاه در صورت لزوم
 • همچنين برنامه‌ريزي، مديريت، راه‌اندازي و نظارت در حوزه‌هاي تخصصی جديد در کتابخانه‌هاي دانشگاه بر عهده اين ستاد می‌باشد، از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص می‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:
 • راه‌اندازي مراکز اطلاع‌رسانی مصوبه پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري کتابخانه‌هاي دانشگاه مورخ 8/6/94، (پیوست2)
 • ديجيتال‌سازي منابع چاپی تک نسخه‌اي(پايان نامه‌ها و طرحهاي تحقيقاتی) جهت ارائه خدمات آنلاين به کاربران؛ ­

از ديگر خدمات اين واحد ارائه خدمات اشاعه اطلاعات و شامل فعاليت‌هاي ذيل می باشد:

 1. اطلاع‌رسانی در خصوص منابع ديجيتال اعم از پايگاه‌هاي اطلاعاتی Trail ،Accesses Open ،و ... با استفاده از امكانات موجود از جمله ايميل، شبكه‌هاي اجتماعی
 2. تهيه راهنما و بسته‌هاي آموزشی از خدمات کتابخانه‌ها، منابع الكترونيكی و پايگاه‌هاي اطلاعاتی
 3. برگزاري کارگاه‌هاي آموزشی استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتی
 4. برگزاري انواع کارگاه آموزشی مورد نياز کاربران کتابخانه‌ها
 5. برگزاري دوره‌هاي آموزشی و نشستهاي علمی جهت توانمندسازي کتابداران کتابخانه‌هاي دانشگاه

 

کتابخانه‌های دانشکده‌ای و مراکز آموزشی - درمانی

تمامی کتابخانه‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی اصفهان داراي بخش‌هاي امانت، مرجع، اطلاع‌رسانی پزشكی و سالن مطالعه می‌باشند. (شرح فعاليتهاي اين واحدها در بخش بعدي آمده است)

 

خدمات بخش امانت:

تمامی منابع موجود در کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(منابع چاپی و الکترونیکی، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی) در محيط وب از طريق نرم‌افزار آذرسا قابل دسترس می باشد و تمامی افراد بدون استفاده از نام کاربري و پسورد میتوانند تمامی منابع را جستجو و بازيابی نموده و از اطلاعات کتابشناختی و نيز محل نگهداري آن اطلاعات لازم را کسب نمايند سپس با مراجعه به کتابخانه مربوطه منبع موردنظر را امانت بگیرند یا اینکه با مراجعه مستقیم به کتابخانه و جستجو در قفسه‌ها با کمک راهنماها یا کتابداران، منبع موردنیاز را به امانت ببرند.

* توجه: کاربران بايد زمان بازگشت منبع دريافتی را به خاطر سپرده و در موعد مقرر آن را بازگشت دهند و در صورت نياز به زمان بيشتر، درخواست تمديد نمايند.

* قابل توجه اينكه تمامی پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی دانشجويان در اين نرم‌افزار موجود می‌باشد.

توجه:

دسترسی به متن کامل پايان‌نامه‌ها فقط بصورت Review و صرفا براي اعضاء کتابخانه‌هاي دانشگاه با استفاده از اکانت دسترسی به نرم افزار آذرسا از طریق ورود با (شماره شناسایی: شماره عضويت و رمز عبور: شماره شناسنامه) به راحتی امكان پذير می‌باشد.

سایر وظایف بخش امانت کتابخانه ها به شرح ذیل می باشد:

 • آموزش به مراجعين جهت استفاده از نرم‌افزار کتابخانه و يافتن منابع موردنياز خود از نرم‌افزار
 • قفسه‌خوانی و برطرف نمودن اشكالات موجود در چينش کتب در قفسه و مشخص نمودن مفقوديها
 • وجين دوره‌اي کتابخانه بر اساس آيين نامه وجين کتابخانه هاي دانشگاه )جدا نمودن کتاب هاي فرسوده و مستعمل جهت خريد کتاب جايگزين يا صحافی، خارج کردن کتب بالاستفاده و .....(
 • پيگيري و بررسی امانات و استفاده از مقررات ديرکرد
 • بررسی نارسايی‌هاي گردش کتاب و ارائه پيشنهادات اصلاحی
 • نیازسنجی از کاربران جهت تهيه منابع
 • راهنمايی مراجعين جهت استفاده از امكانات کتابخانه
 • آماده‌سازی و بارکدگذاری کتب و انتقال به مخزن

 

خدمات بخش مرجع:

چنانچه منبعی در قسمت شماره بازیابی دارای یکی از حروف "R" یا "م" درج شده باشد نشان‌دهنده این است که منبع موردنظر مرجع یا رفرنس بوده و امانت داده نمی‌شود. مانند : فرهنگها ، واژه نامه‌ها ، اطلسها، دايره‌المعارفها ، تذکره‌ها (شرح‌حال‌ها)، پايان‌نامه‌ها، طرح‌هاي تحقيقاتی و برخی منابع خاص. براین اساس  کاربران می توانند از خدمات ذیل در این بخش استفاده نمایند.

 • خدمات مرجع حضوری به متقاضیان
 • دریافت کمک در زمینه جستجو و بازیابی محتوای پایان‌نامه‌ها
 •  نحوه استفاده از پایان‌نامه‌ها و در صورت نیاز دانلود یا پرینت صفحات موردنیاز

 

خدمات بخش اطلاع‌رسانی:

تحولات عصر حاضر در حوزه اطلاعات من جمله انفجار اطلاعات،آلودگی اطلاعات و... باعث شده تا مخاطبان اطلاعات برای رفع نیاز اطلاعاتی خود پیش از مراجعه به کتابخانه به محیط‌های مجازی مختلف مراجعه کنند در اين راستا کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان اقدام به راه اندازي واحدهاي اطلاع رسانی پزشكی نموده و سعی نمودند با استفاده از امكانات موجود از قبيل وجود پايگاه‌هاي اطلاعاتی مفيد، کتابداران متخصص و امكانات و تجهيزات رايانه‌اي در اين مهم گام‌هاي مؤثري بردارند.

 

روش‌های دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی:

بانک‌هاي اطلاعاتی و کتابخانه‌هاي ديجيتالی در وب، پايگاه‌هايی هستند که متون و منابع ارزشمند، کمیاب و نایاب را از هر جای دنیا برای کاربران خود فراهم میکنند و همچنین امكانات پژوهشی و قابليت‌هاي ويژه‌اي را براي استفاده محققين از متون ارائه شده، فراهم می‌آورند.  کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستر لازم براي دسترسی به پايگاه‌هاي اطلاعاتی  را فراهم کرده است که با آدرس digilib.mui.ac.ir  قابل دسترس می‌باشد.

به علت حجم بسيار زياد اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتی و هزينه‌هاي بسيار سنگين جهت تهيه آنها، اعمال دسترسی به تمامی مقالات و منابع اطلاعاتی موجود در اين پايگاه‌ها نه مقرون به صرفه و نه نياز می‌باشد، لذا دسترسی به متن کامل منابع موجود در صورتی امكان‌پذير است که از طريق يكی از روشهاي: کنسرسيوم وزارت متبوع، تهيه اشتراکی با ساير دانشگاه‌ها، اشتراک و يا خريد از طريق دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اين امكان فراهم شده باشد.

توجه:

 1. در وبسايت کتابخانه دیجیتال دانشگاه راهنماي آموزشی برخی اين منابع موجود می‌باشد.
 2. کارگاه‌هاي آموزشی "چگونگی استفاده از منابع دیجیتال " بصورت مستمر از طريق مديريت منابع علمی دانشگاه و همچنين کتابخانه‌هاي دانشكده‌اي برگزار می‌گردد.
 3. براي استفاده از اين منابع در محيط دانشگاه کافی است با Vpn به اينترنت متصل شوید.
 4. براي استفاده از اين منابع در خارج از پرديس دانشگاه می‌بايست VPN دانشگاه فعال گردد.
 5. براي استفاده بهتر از امكانات خاص پايگاه هاي اطلاعاتی می بايست علاوه بر فعال نمودن VPN در هر پايگاه Register شوید.

طرح امانت بین کتابخانه‌ای:

امروزه حجم زیاد اطلاعات موجب شده تا در کتابخانه‌ها سیاست خرید منابع به سیاست دسترسی به منابع تغییر پیدا کند در نتیجه در حال حاضر تعدادی از کتابخانه‌های شهرستان اصفهان که شامل: کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه هنر،دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه پیام‌نور اصفهان،مرکز تحقیقات معلمان و خانه ریاضیات با محوریت کتابخانه شهرداری در این طرح مشارکت دارند. کاربران برای استفاده از این طرح ابتدا باید جهت جستجوي منابع چاپی موجود در کتابخانه‌هاي عضو طرح امانت بين کتابخانه‌اي شهر اصفهان، به صفحه خانگی اين کتابخانه‌ها مراجعه کنند و سپس درخواست خود را به بخش امانت بين کتابخانه ‌واقع در کتابخانه مويدالطباء ارائه نمايند.

 

طرح خدمات تحویل مدرک :

یکی دیگر از روش‌های دسترسی به اطلاعات استفاده از خدمات تحویل مدرک است که در کتابخانه‌ها موجود نیست، کاربران می‌توانند مقالات و یا سایر منایع مورد نیاز خود را از طریق سایت کتابخانه به آدرس centlib.mui.ac.ir قسمت خدمات تحویل مدرک با پر کردن فرم مربوطه دریافت نمایند.

توجه:  مقاله درخواست شده از طريق خدمات تحويل مدرک از طريق ايميل معرفی شده کاربران ظرف مدت حداکثر 48 ساعت براي آنها ارسال خواهد گرديد.

 

خدمات مشاوره اطلاعاتی:

واحد "مشاوره اطلاعات پژوهشی" کتابخانه مؤیدالاطباء به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دانشگاه، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی ارائه می‌نماید. خدمات مشاوره‌ توسط کتابداران با تجریه دانشگاه و به منظور راهنمایی کاربران جهت انجام صحیح پژوهش ارائه می‌گردد.  اين خدمات در حال حاضر هم به صورت حضوری و هم در بستر آنلاین به کاربران ارائه می‌شود.

خدماتی که در این قسمت ارائه می شود شامل:

 1. کمک درانجام جستجو در بانک‌های اطلاعاتی معتبر
 2. کمک در استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات نظیر EndNote
 3. آشنایی با مصادیق سرقت علمی و راهکارهای مقابله با آن
 4. کمک در آماده‌سازی مقاله
 5. کمک در انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله
 6. آشنایی با قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی پژوهش محور
 7. کمک در تکمیل شناسه‌ها و پروفایل های پژوهشی
 8. همکاری در انجام مطالعات مرور نظام‌مند و متا‌آنالیز
 9. کمک به تامین منابع اطلاعاتی مورد نیاز در پژوهش‌های علمی

کاربران می توانند با ثبت اطلاعات و طرح پرسش خود در وبسایت کتابخانه مرکزی در قسمت درخواست مشاوره اطلاعاتی از این خدمت استفاده نمایند.