رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

در راستاي سياست‌هاي معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه در حوزه تأمين منابع اطلاعاتی مورد نياز جامعه دانشگاهی، کتابخانه‌هاي دانشگاه افتخار دارند به عنوان يكی از حلقه‌هاي مهم و پل ارتباطی بين کاربران و منابع اطلاعاتی، بستري مناسب را فراهم نمايند تا کاربران دانشگاه علوم پزشكی بتوانند با دسترسی به منابع علمی در هر زمان و هر مكان نياز اطلاعاتی خود را مرتفع نمايند.

بر همين اساس راهنماي حاضر جهت معرفی خدمات کتابخانه‌اي و راه‌هاي دسترسی اعضاء محترم هيأت علمی، پژوهشگران، دانشجويان ، دستياران و ساير افراد جامعه دانشگاهی، تهيه گرديده است.

خدمات ما در کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بصورت نيمه متمرکز و با محوريت ستاد امور کتابخانه‌هاي دانشگاه به عنوان سیاست گذار و توسط کتابخانه‌های دانشکده‌ها و مراکز آموزشی درمانی ارائه می‌شود.

اعضای فعال کتابخانه: 22280

فضای فیزیکی کل: 2400 متر

نوع مخزن: مخزن باز

 

کاربران کتابخانه           

همه دانشگاهيان شامل دانشجويان ، اعضاء هيات علمی، کارمندان و پرسنل طرح نيروي انسانی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بصورت بلقوه عضو کتابخانه‌های دانشگاه می‌باشند و با مراجعه به هر یک از کتابخانه میتوانند از همه امكانات کتابخانه‌هاي دانشگاه استفاده نمايند.

توجه:

 1. در ابتداي هر سال تحصيلی پروفايل دانشجويان جديدالورود بصورت خودکار با نام کاربری: شماره دانشجويی و رمز عبور: شماره شناسنامه فعال می‌شود. بر اين اساس نيازي به مراجعه حضوري جهت عضويت در کتابخانه‌هاي دانشگاه نمی‌باشد.
 2. صرفا اعضاء محترم هيأت علمی، پژوهشگران، کارمندان و پرسنل طرح نيروي انسانی دانشگاه جهت عضويت در کتابخانه‌هاي دانشگاه می بايست با ارائه کپی حكم کارگزينی به کتابخانه مربوطه مراجعه نمايند.

 

ستاد امور کتابخانه‌های دانشگاه

اين ستاد زير مجموعه مديريت اطلاع‌رسانی و انتشار منابع علمی دانشگاه میباشد. از جمله وظايف ستاد مطابق با مصوبه هفتمين جلسه شوراي سياستگذاري کتابخانه‌هاي دانشگاه مورخ 12/7/94 به شرح ذيل است:

 1. اجرای ارزشیابی دوره‌ای و نظارت مداوم بر عملکرد صحیح کتابخانه‌های دانشگاه
 2. ارزيابی نيازسنجی منابع الكترونيكی مورد نياز دانشگاه
 3. اشتراک مجموعه‌هاي الكترونيكی
 4. برگزاري کارگاه‌هاي آموزشی تخصصی براي کاربران و کتابداران دانشگاه
 5. تدوين، بررسی و بروزرسانی آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايی کتابخانه‌ها و طرح جهت تصويب در شوراي سياستگذاري کتابخانه‌ها
 6. ارتباط و هماهنگی بين وزارت بهداشت و دانشگاه در امور کتابخانه‌ها
 7. برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات شوراي سياستگذاري کتابخانه‌ها
 8. نظارت و کنترل مداوم وضعيت دسترسی به پايگاه‌هاي اطلاعاتی
 9. مديريت بخش سرور و کلاينت‌هاي نرم افزارهاي کتابخانه‌اي
 10.  مديريت و به‌روز‌ رسانی وبسايت مجموعه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه
 11.  هماهنگی و برقراري ارتباط بين کتابخانه‌هاي دانشگاه و کتابخانه‌هاي عضو طرح امانت بين کتابخانه‌اي شهر اصفهان

فعالیت‌های ستاد امور کتابخانه‌ها

 • آشنايی کامل با وظايف و اهداف کتابخانه و مطالعه دائم در امور مربوط به کتاب و کتابداري جهت پيشبرد اهداف کتابخانه
 • بررسی و ارزشيابی برنامه‌هاي جاري و آتی پيشنهادي کتابخانه
 • پيش بينی و تنظیم بودجه ساليانه مورد نياز کتابخانه‌ها در جهت تحقق برنامه‌ها
 • ارزشيابی کمی و کيفی فعاليت‌هاي کارکنان کتابخانه
 • تعيين شرح وظايف کليه کارکنان کتابخانه مرکزي و تقسيم وظايف بين آنان
 • دريافت گزارش مستمر کار از کتابخانه‌های تابعه
 • شرکت در جلسات ، اتخاذ تصميم و برنامه‌ريزي
 • تعيين اولويتهاي مختلف بين کتابخانه‌ها و انجام مكاتبات
 • سرپرستی طرحهاي پژوهشی کتابخانه
 • مصاحبه با داوطلبان استخدام براي مشاغل مناسب کتابخانه‌ها
 • پيشنهاد در مورد تشويقات، ترفيعات و ... کارمندان و هر نوع امور مربوط
 • بررسی نيازهاي پرسنلی و تجهيزاتی کتابخانه‌ها و پيشنهاد آن به معاونت پژوهشی
 • توانمندسازي نيروي انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخشهاي کتابخانه و بهينه‌سازي کيفيت خدمات
 • همكاري با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج
 • برقراري و حفظ ارتباط با فروشندگان، ناشران و کارگزاران
 • همكاري نزديک با واحد مالی معاونت پژوهشی و دانشگاه، جهت ارائه صورتحساب‌ها ، پرداخت‌ها و تسويه حساب
 • برقراري ارتباط و نظارت بر روابط بين کتابخانه‌اي(امانت بين کتابخانه‌اي)
 • تقويت خريد اشتراکی
 • برنامه‌ريزي و کنترل اجراي مبادله، اهدا و انجام کليه امور مربوط به منابع اهدايی اعم از دريافت از مراکز و اشخاص و بررسی‌هاي مربوطه که درصورت عدم تناسب با مجموعه يا تكراري بودن به مراکز ديگر ارسال گردند.
 • پيشنهاد سفارش و تهيه وسائل و تجهيزات برای کتابخانه‌هاي تابعه دانشگاه
 • بررسی و معرفی پايگاه‌هاي علمی مفيد و يا معرفی شده از طريق شرکتهاي فعال در اين حوزه  
 • تأمين و تقويت مناسب ترين پايگاه‌هاي علمی و اطلاعاتی در حوزه‌هاي آموزشی پژوهشی موردنياز دانشگاه
 • اطلاع‌رسانی دسترسی آزمايشی و دائمی پايگاه‌ها از طريق اتوماسيون و ايميل و دريافت بازخورد و نظرات کاربران ، نيز رسيدگی و رفع مشكلات  
 • بررسی همه جانبه پايگاه‌ها، دريافت نظرات متخصصين و اساتيد خارج از دانشگاه مربوط به اين حوزه، نهايی کردن همكاري و عقد قرارداد در صورت لزوم؛
 • ايجاد، تكميل و معرفی مخزن کتب الكترونيک کتابخانه؛
 •  فراهم ساختن امكان دسترسی سريع و راحت به منابع اطلاعاتی براي اعضاء هيأت علمی، دانشجويان و کارکنان دانشگاه به منظور حمايت از آموزش و پژوهش‌هاي روز و آينده
 •  تأمين و تهيه نسخه‌هاي جديد نرم افزار جامع کتابخانه‌اي و ويرايش آن به منظور استانداردسازي خدمات کتابخانه‌اي
 •  برگزاري جلسات شوراي سياستگذاري کتابخانه‌هاي دانشگاه، و ساير جلسات با مسئولين دانشگاه در صورت لزوم
 • همچنين برنامه‌ريزي، مديريت، راه‌اندازي و نظارت در حوزه‌هاي تخصصی جديد در کتابخانه‌هاي دانشگاه بر عهده اين ستاد می‌باشد، از جمله اقدامات انجام شده در اين خصوص می‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

 

 • راه‌اندازي مراکز اطلاع‌رسانی مصوبه پنجمين جلسه شوراي سياستگذاري کتابخانه‌هاي دانشگاه مورخ 8/6/94، (پیوست2)
 • ديجيتال‌سازي منابع چاپی تک نسخه‌اي(پايان نامه‌ها و طرحهاي تحقيقاتی) جهت ارائه خدمات آنلاين به کاربران؛ ­

از ديگر خدمات اين واحد ارائه خدمات اشاعه اطلاعات و شامل فعاليت‌هاي ذيل می باشد:

 1. اطلاع‌رسانی در خصوص منابع ديجيتال اعم از پايگاه‌هاي اطلاعاتی Trail ،Access Open ،و ... با استفاده از امكانات موجود از جمله ايميل، شبكه‌هاي اجتماعی
 2. تهيه راهنما و بسته‌هاي آموزشی از خدمات کتابخانه‌ها، منابع الكترونيكی و پايگاه‌هاي اطلاعاتی
 3. برگزاري کارگاه های آموزشی استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتی
 4. برگزاري انواع کارگاه آموزشی مورد نياز کاربران کتابخانه‌ها
 5. برگزاري دوره‌هاي آموزشی و نشستهاي علمی جهت توانمندسازي کتابداران کتابخانه‌هاي دانشگاه