رفتن به محتوای اصلی
x

ساعات کار کتابخانه ها

نام کتابخانه

مخزن

سالن مطالعه

کتابخانه مؤید الاطبا

شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 15

شنبه تا جمعه 7:30 الی 21

کتابخانه دانشکده مدیریت

شنبه تا پنج شنبه 7:30 الی 15

همه روزه 7:30 الی 15

کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی

شنبه تا پنج شنبه 7:30 الی 15

همه روزه 7:30 الی 15

کتابخانه دانشکده بهداشت

شنبه تا پنج شنبه 7:30 الی 15

همه روزه 7:30 الی 15

کتابخانه دانشکده فناوری های نوین

شنبه تا پنج شنبه 7:30 الی 15

همه روزه 7:30 الی 19

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

شنبه تا پنج شنبه 7:30 الی 15

همه روزه 7:30 الی 14

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

شنبه تا پنج شنبه 7:30 الی 15

همه روزه 7:30 الی17

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امید

شنبه تا پنجشنبه

صبح ها  7:30 الی 14:15

همه روزه 7:30 الی 14:15

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی کاشانی

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14:15

همه روزه 7:30 الی 23 بامداد

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم

شنبه تا پنجشنبه 7:17:30 الی 14:15

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14:15

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرا

 شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 20

به جز روزهای تعطیل

همه روزه 7:30  الی 2 بامداد

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی خورشید

صیح ها 7:30 الی 13

بعد از ظهرها 14 الی 21

 

7:30 صبح الی 24

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی فیض

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 22

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام حسین

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14:15

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی چمران

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14:15

همه روزه 7:30 الی 23

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امین

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14

شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 14