رفتن به محتوای اصلی
x

سازماندهی

فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی منابع کتابخانه های دانشگاه توسط ستاد کتابخانه ها انجام می شود. 

  1. فهرستنویسی کتب تهیه شده در تمام کتابخانه های دانشگاه بر اساس استانداردها و قواعد بین المللی
  2. نظارت و بررسی دوره ای اطلاعات فهرستنویسی تحلیلی و بازنگری رده بندی و موضوعات با توجه به اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  3. رفع اشکالات احتملای موجود در اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در نرم افزار آذرسا
  4. بررسی رکوردهای وجینی کتب و انتقال و یا حذف ازنرم افزار
  5. نمایه سازی پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی بر اساس قواعد و اصول استاندارد بین المللی
  6. دیجیتال سازی پایان نامه ها فارغ التحصیلان و آپلود در نرم افزار آذرسا جهت دسترسی تمام متن به پایان نامه طبق مقررات و آیین نامه کتابخانه
  7. فهرستنویسی سی دی های آموزشی و کتب الکترونیک بر اساس قواعد و اصول استاندارد بین المللی
  8. آپلود منابع دیجیتلال در نرم افزار آذرسا جهت دسترسی کاربران کتابخانه ها به این منابع مطابق با آیین نامه استفاده از پایان نامه های کتابخانه ها