رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان

همکاران واحد واحد ایمیل تلفن
دکتر رسول نوری مدیر اطلاع رسانی nouri@mng.mui.ac.ir 37923072
دکتر محمد علی برومند مدیریت boroumand@lib.mui.ac.ir 37923189
مهندس سید جعفر متولی امامی رایانه emami@mui.ac.ir 37923896
مهندس رحمت اله صدری رایانه rm_sadri@mui.ac.ir 37923083