رفتن به محتوای اصلی
x

امانت بین کتابخانه ای

این طرح درسال 1385با پیشنهاد دکتر رجالی به شهرداری و در پی موافقت دانشگاه‌های عضو آغاز به کار کرده است

اعضا این طرح شامل:

دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه هنر، دانشگاه پیام نور، مرکزتحقیقات معلمان و خانه ریاضیات شهر اصفهان

چگونگی انجام کار:

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی عضو طرح، ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻭ ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺍﻳﺸﺎﻥ) ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ منبع مورد نظر ﺧﻮﺩ را درخواست کنند. (درخواست به صورت حضوری، ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ، تماس و یا پیام در پیامرسان اعلام شده می باشد.)

در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ، ﺭﺍﺑﻂ، مدرک درخواست شده را در کتابخانه های عضو جستجو می‌کند و پس از اطمینان از موجودی کتاب، عنوان آن را با ذکر شماره مدرک یا شماره رکورد در گروه رابطین در پیام رسان مربوطه ارسال می‌کند. ﺭﺍﺑﻂ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﺔ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻴﻚ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

در فرایند برگشت، کتابخانه امانت گیرنده فرم برگشت را پر کرده و همراه با مدرک به پیک تحویل می دهد.

ﻣﺪﺕ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﺍﺳـﺖ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑـﺎ ﺍﺧـﺬ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﺁﻥ ﻋﻀﻮ  ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.