رفتن به محتوای اصلی
x

پرسنل کتابخانه

 

 نفیسه رحمانی خواجویی 

 akserahmani 
  سمت: مسئول کتابخانه

  مدرک و رشته تحصیلی: ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

    
     Email: rahmaninafiseh1395@gmail.com

 
     آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی - طبقه دوم - کتابخانه

     تلفن:  تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۶       نمابر:   ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

    ابلاغ رسمی شرح وظایف مسئول کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی

 

 شیرین عکاشه گردبیشهakseakasheh

  
  سمت: کتابدار 

 مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ادبیات فارسی

     

     Email:akasheh_sh@yahoo.com

 

     آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی - طبقه دوم- کتابخانه

     تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۴  -  ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۵       نمابر:  ۰۳۱۳۶۶۸۷۲

    ابلاغ رسمی شرح وظایف کتابدار کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی