رفتن به محتوای اصلی
x

ساعات کار

ساعات کار بخشهای مختلف کتابخانه

 

      مخزن و امانت                  سالن های مطالعه وسالن دیجیتال                                            سایر بخش ها
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵                  شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵                          شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ لغایت ۱۵