رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های آموزشی

ردیف

       عنوان کارگاه

زمان

گروه هدف

مدرس

مستندات

گزارش کارگاه

۱

آشنایی با سامانه علم سنجی و پروفایل ها و شناسه های پژوهشی وسامانه پژوهشیار

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی

مینا طاهری

محتوا

گزارش

۲

آشنایی با سامانه علم سنجی وپروفایل ها و شناسه های پژوهشی و سامانه پژوهشیار

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی

مینا طاهری-

الهه­ زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۳

 

آموزش سواد اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

مینا طاهری-

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۴

آموزش سواد اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

مینا طاهری-

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۵

بیان تجربه همکاری کتابدار پزشکی با تیم درمان

سال ۱۴۰۰

اساتید و دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۶

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و پیراپزشکی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

۷

تولید محتوای ویدیویی جهت آموزش پایگاه­های اطلاعاتی

سال ۱۴۰۰

اعضای هیئت علمی، دانشجویان پزشکی، پرسنل

مینا طاهری-

الهه زارع فراشبندی

محتوا

گزارش

8 آشنایی با کتابداری بالینی سال 1401 کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان الهه زارع فراشبندی محتوا گزارش
9 کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی سال 1401 اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پرسنل الهه زارع فراشبندی محتوا گزارش